slideshow
.

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (เพื่อปรับปรุงมาตรการเพิ่มเติม) โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้า ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่นี่

ดาวน์โหลด
ร่างรายงานหลัก 1/3
ร่างรายงานภาคผนวก 2/3
ร่างรายงานภาคผนวก 3/3
จดหมายเชิญประชุม กำหนดการ แผนที่การเดินทาง และใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ

และแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่นี่

เข้าสู่เว็บไซต์